Algemene Voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie-en betalingsvoorwaarden van D2M Design VOF akkoord gaat. D2M Design VOF behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.


Artikel 1: Definities met betrekking tot D2M Design VOF

In deze algemene leverings-, en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
D2M Design VOF De onderneming met de handelsnaam D2M Design VOF
De website De website van D2M Design VOF, d2mdesign.com, en alle onderliggende pagina’s, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige “links”naar andere websites.
Product Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen D2M Design VOF en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
Klant Iedere natuurlijke persoon die met D2M Design VOF handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).


Artikel 2: Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen D2M Design VOF en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 3: Aanbiedingen, offertes en bestellingen

Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende producten geleverd kunnen worden, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten, gewichten en prijzen van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. D2M Design VOF is echter niet aansprakelijk voor(de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
De prijzen in de genoemde offertes en/of bestellingen zijn exclusief 21% btw.

 

Artikel 4: Overeenkomst

De overeenkomst komt als volgt tot stand: wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en D2M Design VOF de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
Indien op verzoek van de klant door D2M Design VOF een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en D2M Design VOF de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-,garantie-en betalingsvoorwaarden van D2M Design VOF akkoord gaat. D2M Design VOF behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.


Artikel 5: Levering

D2M Design VOF zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. D2M Design VOF is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn dan ook.
Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient D2M Design VOF echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij D2M Design VOF de wijze van verzending bepaalt.
Voor levering op de waddeneilanden en andere landen gelden speciale tarieven. De afdeling verkoop stelt deze bij iedere bestelling afzonderlijk vast.
Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 25,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan vόόr aflevering.

 

Artikel 6: Garantie

Op de door D2M Design VOF geleverde producten wordt een garantie gegeven voor in beginsel de duur van 1 jaar.
De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van D2M Design VOF, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht, dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd. Ook schade aangebracht door (huis)dieren valt niet onder de garantie.
De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website of bij onze afdeling verkoop.
Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.


Artikel 7: Reclames

De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.


Artikel 8: Aansprakelijkheid

Indien het door D2M Design VOF geleverde product en/of producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje “garantie”is bepaald. Met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid. Nimmer is D2M Design VOF aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid(boek 6,titel3,afdeling 3 BWO). Evenmin indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of producten.

 

Artikel 9: Overmacht

D2M Design VOF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiend uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien D2M Design VOF daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waardoor begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop D2M Design VOF geen invloed kan uitoefenen, werkstakingen in het bedrijf van D2M Design VOF daaronder begrepen.
D2M Design VOF komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat D2M Design VOF haar verplichtingen had moeten nakomen.
Indien de overmacht langer dan 2 maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen


Artikel 10: Betaling

D2M Design VOF hanteert een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met de klant. Dit dient schriftelijk te geschieden.


Artikel 11: Geschillen

Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van D2M Design VOF, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
D2M Design VOF staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de wet bevoegde rechter.
Op elke overeenkomst tussen D2M Design VOF en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven